Emisyon
<

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında endüstriyel tesislere ait "yasal emisyon limitleri" tanımlanmış olup, tüm tesisler bu limitleri göz önünde bulundurarak emisyonlarını 2 (iki) yılda bir kontrol ettirmek ve bunu Yeterlik Belgesi almış bir laboratuvarda yaptırmak zorundadır. Emisyon ölçümleri, çeşitli faaliyetler sonucunda oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere atılan atık gazların ölçümünü içermektedir. Havayı kirletici gaz ve partikül maddelerin neler olduğunu, konsantrasyonlarını, kütlesel debilerini ve hangi oranlarda kirletici vasıflara sahip olduklarını ve bu kirletici kaynaklara sahip tesislerin emisyonlarının ilgili yönetmelik esaslarına uyup uymadığı bu ölçümler ile belirlenmektedir. İşletmelerin faaliyetleri sonucu oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere salınan atık gazların ölçümleri "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre laboratuvarımızda gerçekleştirilir.

Emisyon Ölçüm Parametreleri:

-Standart Yanma Gazları (CO, CO2, SO2, NO, NO2, NOX), Partikül Madde Tayini (Toz), Debi, Hız, Nem, Sıcaklık, İslilik Tayinleri, VOC (Uçucu Organik Bileşik) Analizleri, Ağır Metal Örneklemesi ve Analizleri, Halojen Örneklemesi ve Analizleri, PAH Analizleri, İleri Örnekleme Sistemleri

Deney Alanı

Deney Adı

Deney Metodu

TÜRKAK

BAKANLIK

BACA GAZI (TS CEN
/ TS 15675 ve TS EN
15259 Şartlarına
uygun)

Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal
Hücre Metodu ile CO ve O₂ Tayini

TS ISO 12039

Turkak

Bakanlık

Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal
Hücre Metodu ile CO₂ Tayini

TS ISO 12039

Turkak

Bakanlık

Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal
Hücre Metodu ile SO₂ Tayini

ISO 7935

Turkak

Bakanlık

Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal
Hücre Metodu ile NOx (NO+NO₂) Tayini

EPA CTM-022

Turkak

Bakanlık

Sabit Kaynak Emisyonları-Tanecikli Maddenin
Kütle Derişiminin Elle Tayini- Referans metot

TS ISO 9096

Turkak

Bakanlık

Sabit Kaynak Emisyonları-Tozun Düşük
Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini-Bölüm 1:
Manuel Gravimetrik Metot- Referans metot

TS EN 13284-1

Turkak

Bakanlık

Partikül Madde
Gravimetrik Metot

TS ISO 9096
TS EN 13284-1

Turkak

Bakanlık

Sabit Kaynak Emisyonlarında Toz
Emisyon Miktarının Tayini
(Baca dışı örnekleme)

EPA Metod 5

Turkak

Bakanlık

Nem Probu ile Nem Tayini
(≤ 180 °C baca sıcaklığı için)

İşletme içi Metot/AST.SOP.95

Turkak

Bakanlık

BACA GAZI (TS CEN
/ TS 15675 ve TS EN
15259 Şartlarına
uygun)

Sabit Kaynak Emisyonlarında
Nem İçeriğinin Tayini

EPA Metot 4

Turkak

Bakanlık

Nokta Kaynak Emisyonları - Borulardaki
Gaz Akışlarının Hız Ve
Debisinin Ölçülmesi

TS ISO 10780

Turkak

Bakanlık

Baca Gazları - Destile Yakıtların Yanmasıyla
Meydana -Gelen Duman Yoğunluğu (İslilik)
Tayini- Bacharach Yöntemiyle

TS 9503

Turkak

Bakanlık

Uçucu Organik Bileşikler(VOC)
GC/MS Metodu

TS EN 13649

Turkak

Bakanlık

Sabit kaynak emisyonları- Gaz halindeki
münferit organik bileşiklerin kütle
derişimlerinin tayini (Toluene, Ethylbenzene,
p+m Xylene, o Xylene, Benzene, Stirene,
1,3,5-Trimethylbenzene, 1,2-Dibromo 3
chloropropane, Trichloroethene,
4-Isopropyltoluene, 1,2-Dibromomethane,
1,2,3-Tricholoropropane, Dibromomethane,
n-Propylbenzene, Bromobenzene,
Naphtalene, 1,2 Dichlorobenzene,
1,1,1,2-Tetrachloroethane,
1,3-Dichlorobenzene,
Bromodichloromethane,
1,1,2,2-Tetrachloroethane,
1,4-Dichlorobenzene, n-Butylbenzene,
Tetrachloroethene, Tetrachloromethane,
sec-Butylbenzene, tert-Butylbenzene,
Chlorobenzene, 1,2,3-Trichlorobenzene,
1,3-Dichloro propene trans, 2 Chlorotoluene,
4 Chlorotoluene, Hexachloro 1,3-butadien,
1,2,4-Trichlorobenzene,
Dibromochloromethane,
1,1,2-Trichloroethane, Isopropylbenzene,
1,2,4-Trimethylbenzene,
Chloroform (Trichloromethane)
1,1-Dichloropropene, 1,2-Dichloroethane
Carbon tetrachloride (Tetrachloromethane),
1,2-Dichloropropane, 1,1,1-Trichloroethane,
Bromoform)
Aktif karbon ve çözücü desorpsiyonu metodu

TS EN 13649

Turkak

Bakanlık

BACA GAZI (TS CEN
/ TS 15675 ve TS EN
15259 Şartlarına
uygun)

Sabit Kaynak Emisyonlarında Halojen
Emisyonlarının (HCl,HF,HBr,Cl₂,Br₂) İzokinetik
Yöntemle Belirlenmesi

EPA Metot 26 A

Turkak

Bakanlık

Sabit Kaynak Emisyonları-Metal örnekleme ve
tayini (Arsenik (As), Kadmiyıum (Cd), Krom
(Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Mangan (Mn),
Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Talyum (Tl),
Vanadyum (V))

EPA Metot 29
TS EN 14385

Turkak

Bakanlık

Arsenik, Kadmiyum, Krom, Kobalt, Bakır, Mangan, Nikel, Kurşun, Titanyum, Vanadyum
Ön İşlem sonrası ICP-OES Metodu

EPA 29
TS EN 14385

Turkak

Bakanlık